KÖPVILLKOR

1.    BAKGRUND

1.1    Dessa användar- och försäljningsvillkor ska tillämpas vid användningen av webbplatsen och försäljningen av WILDWASH SWEDEN:s produkter på denna webbplats https://www.wildwashsweden.se samt på https://www.shop.wildwashsweden.se (”Användar- och försäljningsvillkor”).

1.2    Denna version (1.1) av användar- och försäljningsvillkor är tillämplig från och med 4 Juli, 2018, tills dess att de ersätts eller ändras enligt paragraf 18.

2.    DEFINITIONER

2.1    ”Avtal” betyder dessa Användar- och försäljningsvillkor

2.2    ”Beställning” betyder varje beställning som görs av Kunder på Webbplatsen.

2.3    – ”WILDWASH SWEDEN” betyder WILDWASH SWEDEN, ägt av Fourmap Kommanditbolagorg. nr. 969776-4430, Vikavägen 173, 791 95 Falun, som är leverantör av de Produkter som tillhandahålls på Webbplatsen.

2.4    ”Kund” betyder den part som beställer Produkter på Webbplatsen.

2.5    ”Produkt(er)” betyder de produkter som tillhandahålls till försäljning på Webbplatsen och som levereras av WILDWASH SWEDEN.

2.6    ”Webbplatsen” betyder Fourmap Kommanditbolags webbplats https://www.wildwashsweden.se, https:www.shop.wildwashsweden.se

3.    BEKRÄFTELSE OCH REGISTRERING

3.1    För att kunna köpa Produkter på WILDWASH SWEDEN:s Webbplats måste Kunden bekräfta att han eller hon accepterar alla villkor i detta avtal genom att registrera sig för ett konto eller genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

3.2    Kunden accepterar Användar- och försäljningsvillkor genom att registrera sig för ett konto eller genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

3.3    Accepterande av Användar- och försäljningsvillkoren och registreringen av konto på Webbplatsen utgör ett bindande avtal mellan Kunden och WILDWASH SWEDEN (”Avtalet”) som träder ikraft i enlighet med dessa Användar- och försäljningsvillkor.

3.4    En enskild person får inte köpa Produkter på Webbplatsen och får heller inte acceptera Användar- och försäljningsvillkoren om (a) den enskilde inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med WILDWASH SWEDEN, eller (b) den enskilde är förhindrad att ta emot Produkter eller använda Webbplatsen enligt lagstiftningen i det land där Kunden är bosatt eller från vilket han eller hon använder Webbplatsen.

3.5    Utöver detta Avtal är Kunden och WILDWASH SWEDEN bundna av de allmänna villkor som anges i WILDWASH SWEDEN:s Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) (se avsnitt 5.4 och avsnitt 6.3).

4.    SEKRETESS

4.1    Kundens användarnamn och lösenord är hemlig information. Kunden är ensam ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras och används på ett betryggande sätt så att uppgifterna behålls konfidentiella och obehörig ej kan få tillgång till uppgifterna.

4.2    Kunden försäkrar att den information som han eller hon lämnar till WILDWASH SWEDEN är korrekt och aktuell. Kunden ansvarar vidare för att vid behov uppdatera denna information.

4.3    Kunden måste omedelbart anmäla till WILDWASH SWEDEN via e-post till info@wildwashsweden.se om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens inloggningsuppgifter. Kunden är skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord om det kommer bort eller om Kunden får reda på att någon annan känner till dennes inloggningsuppgifter. Kunden är ansvarig för varje obehörigt användande som orsakats av obehörigs agerande i händelse av missbruk.

5.    DATASÄKERHET

5.1    WILDWASH SWEDEN värnar om Kundens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med registrering och användande av Webbplatsen för beställning av Produkter kan Kunden bli ombedd att lämna vissa uppgifter om sig själv, såsom t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress m.m. Sådan information om Kunden är privat och konfidentiell. WILDWASH SWEDEN kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. WILDWASH SWEDEN kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om det finns misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.

5.2    WILDWASH SWEDEN behandlar de personuppgifter som Kunden tillhandahåller i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204). WILDWASH SWEDEN kommer att behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:
a) för tillhandahållande av Produkter och administration av Beställningar;
b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av Produkterna;
c) för marknadsföring riktad till Kunden eller för erbjudanden till Kunden som hör samman med WILDWASH SWEDEN:s Produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av WILDWASH SWEDEN:s samarbetspartners;
d) för att publicera statistik om Produkterna; och
e) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

5.3    WILDWASH SWEDEN är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter. Kunden har rätt att, årligen och på skriftlig begäran till WILDWASH SWEDEN, få information om vilka personuppgifter om Kunden som WILDWASH SWEDEN behandlar. Kunden har också rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kunden kan vidare, när som helst, skriftligen anmäla att Kunden inte vill motta direktreklam i form av annonser.

5.4    WILDWASH SWEDEN:s behandling av Kundens personuppgifter, Integritetspolicyn som genom denna hänvisning är inkorporerad i detta Avtal och därför ska tillämpas på alla handlingar som företas under detta Avtal.

6.    WEBBPLATSENS ANVÄNDNING AV COOKIES

6.1   WILDWASH SWEDEN använder ”cookies” för att optimera Webbplatsens funktion och för att anpassa den efter Kundernas önskemål. En cookie är en textfil som antingen temporärt är placerad på Kundens dataminne (en ”tillfällig cookie”) eller är placerad på Kundens hårddisk (en ”varaktig cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till datorn.

6.2    Cookies är unika för Kunden och Kundens dator och kan bara läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Syftet med en cookie är att berätta för en webbserver att du har återkommit till en viss sida. När Kunden återkommer till WILDWASH SWEDEN:s Webbplats, gör cookies det möjligt för oss att hämta information som Kunden tidigare lämnat, så att Kunden enkelt kan använda de funktioner som han eller hon själv anpassat. Till exempel, om Kunden registrerar sig för ett köp, hjälper en cookie WILDWASH SWEDEN att använda Kundens specifika information (såsom användarnamn, lösenord och preferenser).

6.3    Information om WILDWASH SWEDEN:s användning av cookies tillhandahålls också i Integritetspolicyn.

7.    BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

7.1    All försäljning och köp enligt detta Avtal ska betecknas som en ”Beställning”. En Beställning accepteras endast i enlighet med dessa Användar- och försäljningsvillkor.

7.2 Kund kan välja att skapa konto för att genomföra köp eller handla utan att skapa konto. Med ett konto går det alltid att se gjorda ordrar, följa ordern och spara kundkorg för senare köp. Med kundkonto  erhålls också information om nyheter och spännande erbjudanden några gånger per år om kunden valt att acceptera utskick i form av nyhetsbrev och kundbrev.

7.2    Kunden gör en Beställning på Webbplatsen genom att placera Produkten/Produkterna i ”Varukorgen” och sedan välja betalningssätt. Kunden måste även fylla i person- och leveransuppgifter och välja fraktsätt. För att bekräfta köpet måste kunden godkänna köpvillkoren och klicka på knappen ”Slutför köp”.

7.3    När Beställningen har genomfört kommer Kunden att erhålla en ”Orderbekräftelse” via e-post. Orderbekräftelsen innehåller all information om Produkten/Produkterna, pris(er) på Produkten/Produkterna inklusive moms (vid leverans inom EU) och andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, betalningsvillkor, information om Kundens ångerrätt (som anges i avsnitt 14 nedan), tillämpliga garantier och andra tjänster som tillhandahålls av WILDWASH SWEDEN samt villkor att hävning av Beställningen. Vid försändelser utanför EU inkluderar Orderbekräftelsen inte lokala avgifter eller tullar. Dessa kostnader ska betalas av kunden till lokala myndigheter. För norska kunder med valuta valet NOK tillkommer inte någon moms eller tullavgift.

8.    LEVERANS

8.1    Produkterna levereras normalt inom den tid som från tid till annan anges av WILDWASH SWEDEN för den specifika Produkten, om inte annat överenskommits eller angivits i Orderbekräftelsen, och levereras till Kunden med spårningsbar försändelse (”Leverans”). WILDWASH SWEDEN förbehåller sig rätten för eventuell justering av leveranstid.

8.2    För aktuella gällande fraktpriser se butikens villkor -> WILDWASH BUTIK. Gällande Norge tillkommer en expeditionsavgift med 49 NOK. Inom Eu är expeditionsavgifter €5. Gällande USA och resten av världen är expeditionsavgiften, för närvarande, $7. WILDWASH SWEDEN förbehåller sig rätten att justera fraktkostnader och expeditionsavgifter till följd av kostnadsökningar som sker under perioden från att Beställningen gjordes fram till dagen för Leverans.

8.3    Vid ej uthämtat REK debiteras Kunden en avgift (porto/hanteringskostnad) på 350 kr. Denna avgift kommer att debiteras i efterhand via faktura.

8.4    Risken för Produkten övergår till Kunden när Leverans har skett i enlighet med avsnitt 8.1 ovan.

9.    FÖRSENING

9.1    Försening på WILDWASH SWEDEN:s sida föreligger om Produkten/Produkterna inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte beror Kunden eller på andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för, eller vid force majeure.

9.2    Vid försening har Kunden rätt att hålla inne betalningen och kräva att Beställningen fullgörs eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, häva Beställningen.

10.    ANSVAR FÖR FEL

10.1    En Produkt är felaktig om Produkten avviker från vad som anges i Beställningen eller i något annat avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar på grundval av den information som WILDWASH SWEDEN tillhandahållit. Om inte annat föreskrivs i detta Avtal ska Produkterna vara lämpliga för det ändamål som produkter av samma slag i allmänhet är, och besitta de egenskaper som WILDWASH SWEDEN har angivit genom att tillhandahålla prover eller modeller.

10.2    Produkten ska också anses felaktig om WILDWASH SWEDEN, före försäljningen, underlåtit att informera Kunden om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen av Produkten som WILDWASH SWEDEN känt till eller borde ha känt till, och om vilket Kunden skäligen kan vänta sig bli informerad om, förutsatt att sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

10.3    Om en Produkt är felaktig har Kunden rätt att begära reparation, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, hålla inne betalningen, eller, om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, häva köpet.

10.4    WILDWASH SWEDEN har i första hand rätt att erbjuda reparation eller omleverans om detta kan göras inom skälig tid och utan några ytterligare kostnader för Kunden.

10.5    WILDWASH SWEDEN är endast ansvarig för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då Produkten köptes eller levererades. Inom en period av sex (6) månader anses den felaktiga Produkten besitta ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av WILDWASH SWEDEN utan kostnad för kunden, om inte WILDWASH SWEDEN  kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter denna sex månaders period måste Kunden visa att Produkten var behäftad med fel redan vid tidpunkten för leveransen.

11.    REKLAMATION OCH RETURER

11.1    Kunden måste reklamera den felaktiga produkten till WILDWASH SWEDEN inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (”Reklamation”).

11.2    Kunden måste meddela WILDWASH SWEDEN, muntligen eller skriftligen, varför han eller hon anser att Produkten är felaktig. Om Reklamationen är gjord inom två (2) månader efter att felet upptäcktes ska Reklamationen anses vara gjord i tid. Efter tre (3) år förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel i Produkten, förutsatt att ingen garanti med längre frist givits.

11.3    Kunden reklamerar genom att beställa en returblankett från WILDWASH SWEDEN, fyller i returblanketten och återsänder den tillsammans med den felaktiga Produkten till WILDWASH SWEDEN med spårbar försändelse.

11.4    WILDWASH SWEDEN ersätter Kunden för de kostnader som är förknippade med Reklamationen förutsatt att Produkten/Produkterna är felaktig(a) eller Kunden erhållit en annan Produkt än den beställda.

11.5    Om reparation eller omleverans inte sker inom skälig tid efter att Reklamationen gjorts, har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet av den aktuella Produkten.

11.6    Hävning av köpet görs genom att skicka ett e-mail till info@wildwashsweden.se alternativt genom att kontakta WILDWASH SWEDEN via vårt kontaktformulär-> Kontakt. Vid hävning av köp av den aktuella Produkten ska Kunden returnera Produkten i enlighet med det förfarande för Reklamation som anges i avsnitt 11.3 ovan.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen och vid en eventuell tvist följer WILDWASH SWEDEN, Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer ARN och EUs Online Dispute Resolution.

12.   PRISER

12.1   Pris(er) på Produkt(erna) anges i Orderbekräftelsen.

12.2    Samtliga priser i Orderbekräftelsen anges i svenska kronor och inkluderar tillämplig moms (för närvarande 25 %) och övriga eventuella skatter vid leverans inom EU. Leveranskostnader och eventuella postförskott är inte inkluderade och kommer att tillkomma på det belopp som ska betalas av Kunden. Exakt kostnad för vald leveransmetod visas i kassan. Kunder som beställer Produkter från länder utanför Sverige kan också vara skyldiga att betala tullavgifter. Tullavgifter är inte inkluderade i priserna och alla tillkommande tullavgifter ska betalas av Kunden till tullen eller motsvarande myndighet i det land dit Produkten/Produkterna slutligen levereras. OBS! För företagskunder med giltigt VATnummer är priserna exklusive moms, tullavgifter och dyl betalas av köparen enligt köparens lands lagstadga, köparen ansvarar för att korrekta tull och momsavgifter betalas i köparens land.

12.3    De priser som anges på Webbplatsen och i varje Orderbekräftelse anges med reservation för ökade leverantörskostnader, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.

13.    BETALNING

13.1 Alla priser visas i svenska kronor och inklusive moms såvida kund inte valt annat.

13.1    Kunden ska erlägga betalning vid den tidpunkt som framgår av varje Orderbekräftelse som framgår av avsnitt 7.3 och avsnitt 12 ovan.

13.2    Betalning kan göras med swish, kreditkort eller mot faktura. Betalning mot faktura är endast möjligt för Kunder som handlar i de länder där Klarna Checkout finns tillgängligt. Fakturan administreras och lämnas över till Klarna AB som är betalningsmottagare. För en fullständig översikt över länder där Klarna Checkout är tillgängligt se www.klarna.se

13.3    Betalning mot faktura ska erläggas inom tio (10) dagar från fakturadatumet. Vid betalning med kreditkort debiteras beloppet direkt.

13.4   Vid försenad betalning kommer dröjsmålsränta utgå enligt en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger referensräntan enligt den svenska räntelagen.

13.5    Produkten/Produkterna tillhör WILDWASH SWEDEN fram till dess att full betalning har erlagts.

14.    ÅNGERRÄTT

14.1  Kunden äger rätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) att ångra Avtalet inom fjorton (14) dagar) från den dag då Kunden tog emot Produkten (”Ångerfristen”), s.k. ångerrätt. Om Ångerfristen inte rymmer sju (7) arbetsdagar har Kunden alltid sju (7) arbetsdagar på sig att ångra Avtalet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

14.2    Ångerfristen räknas från den dag då Kunden mottog Produkten. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då Kunden fick del av informationen som tillhandahålls i Orderbekräftelsen enligt vad som anges i avsnitt 7.3. Ångerrätten förfaller om Kunden har börjat använda Produkten/Produkterna under Ångerfristen och/eller tagit bort plomberingen från Produkten/Produkterna och/eller att Produkten tagit skada.

14.3    Ångerrätten utnyttjas genom insändande av e-post till info@wildwashsweden.se eller genom att kontakta WILDWASH SWEDEN via vårt kontaktformulär -> kontakt. Vid hävning av Beställningen ska Kunden begära en retursedel från WILDWASH SWEDEN, fylla i retursedeln och skicka Produkten väl paketerad en försändelse som är spårbar.

14.4    Om Beställningen har hävts inom Ångerfristen kommer eventuella avgifter som Kunden har erlagt för Produkten att återbetalas av WILDWASH SWEDEN inom trettio (30) dagar från det att WILDWASH SWEDEN erhöll den returnerade Produkten.

15.    BYTE

15.1    Kunden äger rätt att byta till annan vara inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden tog emot Produkten (”Bytesrätten”).

15.2    Bytesrätten gäller ej för produkter med specialbeställd gravyr eller justerade produkter, den gäller ej heller på ”prover”, demokit, eller produkter som kan antas ha förvarats fel.

15.3    Bytesfristen räknas från den dag då Kunden mottog Produkten. Bytesfristen räknas dock tidigast från den dag då Kunden fick del av informationen som tillhandahålls i Orderbekräftelsen enligt vad som anges i avsnitt 7.3. Bytesrätten förfaller om Kunden har börjat använda Produkten/Produkterna under Bytesfristen och/eller tagit bort plomberingen från Produkten/Produkterna.

15.4    Bytesrätten utnyttjas genom insändande av e-post till info@wildwashsweden.se eller genom att kontakta WILDWASH SWEDEN -> kontakt

15.5    För att utnyttja bytesrätten genom kontakt med info@wildwashsweden.se eller via kontaktformuläret –> kontakt  måste kunden fylla i retursedel och skicka Produkten till WILDWASH SWEDEN med spårbar försändelse. Vid byte är returfrakten fri förutsatt att den bifogade returfraktsedeln används. Ett byte innebär att kunden kan byta storlek eller längd på samma produkt. Önskar kund byta till annan Produkt räknas det som ett återköp, se 14.

16.    KONTAKT

16.1    Kommunikation mellan Kunden och WILDWASH SWEDEN och tvärt om, sker via e-post, kontaktformulär eller brev, enligt följande:

WILDWASH SWEDEN
E-post: info@wildwashsweden.se
Kontaktformulär: Kontakt

Adress:
WILDWASH SWEDEN
Fourmap Kommanditbolag
Att: Kundtjänst
Vikavägen 173
SE-791 95 Falun

KUNDEN
E-post, telefonnummer och adress som senast har angetts till WILDWASH SWEDEN.

17.    FORCE MAJEURE

17.1    WILDWASH SWEDEN ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta Avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter (“Force Majeure”).

17.2    När WILDWASH SWEDEN önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska WILDWASH SWEDEN meddela Kunden detta utan oskäligt dröjsmål.

17.3    Utan hinder av avsnitt 16.1-16.2 ovan och utan att begränsa Kundens rättigheter enligt avsnitt 9, har Kunden rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan genom anmälan till WILDWASH SWEDEN om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt detta Avtal fördröjs, på grund av en Force Majeure händelse, med mer än tre (3) månader.

18.    FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

18.1    WILDWASH SWEDEN förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Användar- och försäljningsvillkoren. Om några ändringar görs i Användar- och försäljningsvillkoren kommer WILDWASH SWEDEN tillgängliggöra ett nytt exemplar av dessa villkor på https://www.wildwashsweden.se samt https://shop.wildwashsweden.se.

18.2    Emellertid förbehåller sig WILDWASH SWEDEN rätten att, närsomhelst, vidta förändringar och åtgärder, omedelbart och utan föregående information, på grund av lagstiftning eller föreskrifter från myndigheter.

18.3    Eventuella ändringar eller modifieringar i Användar- och försäljningsvillkoren kommer att ske skriftligen och WILDWASH SWEDEN kommer att tillhandahålla ett nytt exemplar av Användar- och försäljningsvillkoren på https://www.wildwashsweden.se samt https://www.shop.wildwashsweden.se.

19.    AVTALET I SIN HELHET

19.1    Dessa Användar- och försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan Kunden och WILDWASH SWEDEN och ska omfatta Kundens köp av Produkten/Produkterna.

20.    TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

20.1    Svensk lag ska tillämpas på Avtalet utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska ska äga tillämpning.

20.2    Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol eller i domstol i det land där Kunden har sin hemvist.